Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (English version below).

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu.
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności”.

4. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://sklep813274.shoparena.pl/, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów i Usług.

5. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności webinary oraz publikacje.

6. Usługa – usługi prezentowane w ramach Sklepu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności szkolenia, programy rozwojowe i sesje coachingowe.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 3 marca 2017 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683).

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 9 czerwca 2017 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219).

10. Właściciel Sklepu – Dotway Learning & Development Solutions Paulina Maslich, Anna Rząca Spółka Cywilna z siedziba w Krakowie, pod adresem: Ul. Sebastiana Klonowica 24/169; 30-654, NIP: PL6793179361, REGON: 382336439.

11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta, polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów lub Usług, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów lub Usług na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem https://sklep813274.shoparena.pl/ prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

2. Informacje o Towarach lub Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
b) zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary lub Usługi oraz
c) procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,
b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz
c) posiadania aktywnego konta poczty e-mail.

2. Klient może składać zamówienia na poszczególne Towary i Usługi pod warunkiem posiadania programów spełniających następujące wymagania techniczne:

a) dla Towaru pod postacią publikacji – program obsługujący format pliku PDF.
b) Dla Towaru pod postacią webinaru – przeglądarka internetowa zapewniająca dostęp do zasobów sieci Internet.

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. W celu zamówienia Towaru lub Usługi za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://sklep813274.shoparena.pl/, a następnie dokonać wyboru Towaru lub Usługi, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.

2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów lub Usług (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów lub Usług do koszyka.

3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
a) imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie),
b) numeru telefonu, oraz
c) adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Akceptuję regulamin”, a następnie wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.

4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary lub Usługi.

5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów lub Usług, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności oraz miejsca i sposobu ich dostawy.

6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Potwierdzam Zamówienie”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.

7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

8. Podsumowanie Zamówienia zawiera w szczególności następujące informacje:

a) Przedmiot Umowy Sprzedaży,
b) Jednostkową i łączną cenę za zamówione Towary lub Usługi,
c) Wybraną metodę płatności,
d) Oczekiwany czas dostawy.

9. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

10. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

11. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

12. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary lub Usługi, Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą loginu (adres e-mail Klienta) oraz ustalonego przez niego hasła (zwane dalej „Kontem”). Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania w nim zakupów.

13. Założenie Konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu, oznaczonych jako wymagane.

14. Warunkiem koniecznym dla założenia Konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Akceptuję regulamin”, umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 11 powyżej.

15. Klient, przy akceptacji Regulaminu może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Taka zgoda może też być wyrażona w zamian za uzyskanie bezpłatnego produktu lub świadczenia. Zgodę wyraża się poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

16. Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim Kontem. W ramach Konta, Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego Konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swoje hasło.

17. Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego hasła do Konta osobom trzecim.

18. Właściciel Sklepu może usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku gdy Klient podczas rejestracji w Sklepie internetowym lub składania Zamówienia podał dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Sieci, korzysta ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu, udostępniania Towary lub Usługi osobom trzecim.

19. Dostawa Zamówienia odbywa się po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela Sklepu.

20. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia odbywa się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

V. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW, CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.

2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) tradycyjnym przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Wysyłka zamówionego Towaru lub realizacja zamówionej Usługi nastąpi po otrzymaniu przelewu;

b) przelewem online (elektronicznym) – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Wysyłka zamówionego Towaru lub realizacja zamówionej Usługi nastąpi po otrzymaniu przelewu.

4. Dokonując zapłaty za Towar lub Usługę Klient może skorzystać z przysługujących mu kuponów rabatowych lub promocyjnych.

5. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

6. Właściciel sklepu dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane produkty, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. Właściciel sklepu nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

Dostawa towarów odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Właściciela sklepu. Dostawa usług odbywa się w terminie podanym w opisie przedmiotu sprzedaży.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW i USŁUG

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Właściciela Sklepu Towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamacje należy zgłosić droga elektroniczną do Właściciela Sklepu na adres e-mail: info@dotway.com.

4. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Towaru lub Usługi.

5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, zgłaszanych przez Klientów.

2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail info@dotway.com.

3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.

4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia zakupu towaru lub usługi, poprzez wysłanie formularza zwrotu droga mailową na adres info@dotway.com. Wzór formularza znajduje się na stronie Sklepu, w sekcji Pomoc, w podsekcji „Zwroty i reklamacje”.

2. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.

3. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem jest wyłączone w przypadku:

a) umów sprzedaży Usług i produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnych, jeśli świadczenie usług rozpoczęło się, za wyraźną zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej i poinformowaniu Klienta przez Właściciela Sklepu o utracie prawa do odstąpienia od umowy,

b) towarów w postaci nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) świadczeń o szczególnych właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

5. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Właściciel Sklepu ma prawo wstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy do czasu zwrotnego otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności które z zdarzeń nastąpi najpierw.

9. Koszt odesłania Towaru do Właściciela Sklepu oraz jego opakowania pokrywa Klient. 

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. W przypadku Towarów możliwa jest zamiana, wyrażona wnioskiem Klienta, o ile Właściciel Sklepu posiada pożądany przez Klienta Towar. Koszty wymiany pokrywa Klient.

2. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie Klient, który nabył daną Usługę uprawniony jest do jednorazowej zmiany terminu jej świadczenia na inny, dostępny w ramach oferty Sklepu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail info@dotway.com nie później niż na 14 dni przed pierwotnym (oryginalnym) terminem świadczenia Usługi, a także pod warunkiem, iż Właściciel Sklepu będzie dysponował wolnymi miejscami we wskazanym przez Klienta, nowym terminie świadczenia danej Usługi.

3. Nieobecność Klienta na szkoleniu bądź sesji coachingowej równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem (spełnieniem świadczenia) przez Właściciela Sklepu i powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

4. W przypadku takiej Usługi jak szkolenie lub sesja coachingowa Klient, który nabył Usługę uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym szkoleniu lub sesji coachingowej, pod warunkiem jednakże, iż zmiana taka zgłoszona zostanie Właścicielowi Sklepu na adres e-mail: info@dotway.com nie później niż na 1 tydzień przed terminem świadczenia Usługi. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił daną Usługę traci prawo do jej świadczenia bezpośrednio na jego rzecz, w innym, późniejszym terminie.

5. Klient składając Zamówienie na Usługę wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku uwiecznionego na zdjęciach oraz nagraniach audiowizualnych pochodzących z poszczególnych szkoleń lub sesji coachingowych, w dowolny sposób – w tym poprzez zamieszczanie na stronach Sklepu, w serwisach społecznościowych czy w sieci Internet, dla celów promocyjnych lub reklamowych samego Sklepu lub sprzedawanych w jego ramach Towarów bądź Usług. Zgoda, o której mowa powyżej może być przez Klienta odwołana w każdym czasie, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Właściciela Sklepu, tj. info@dotway.com.

6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 5.

7. Klient ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu i uzyskania zwrotu kosztów z tym związanych (opłaty za uczestnictwo) wysokości 75% wpłaconej kwoty pod warunkiem, że zgłosi chęć rezygnacji ze szkolenia na 1 tydzień przed wyznaczoną datą szkolenia.

8. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu, chociażby Dotway s.c. organizowało nowe szkolenie. Dotway s.c nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom.

9. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu, o którym mowa w punkcie 7 powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo klienta do godziny od rozpoczęcia szkolenia. W tym przypadku Dotway s.c. nie jest zobowiązany do zwrotu jakiejkolwiek kwoty.

10. Organizator zastrzega sobie prawo, w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych do odwołania lub przełożenia szkolenia/sesji coachingowej. Nowy termin nowy termin świadczenia tejże Usługi ustalony zostanie wspólnie przez Właściciela Sklepu oraz Klienta.

11. Koszt przejazdu na szkolenie oraz koszty zakwaterowania w przypadku szkoleń wielodniowych Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programach, przy czym za aktualne informacje na temat szkolenia uznaje się informacje opublikowane na stronie internetowej.

13. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c) niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) [zwanej dalej: „Ustawą”]. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Właścicielem Sklepu pod adresem e-mail: info@dotway.com.

4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności zamieszczona w Sklepie.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z 2018, poz. 1191).

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Regulamin wchodzi w życie 14 października 2019.

Kraków, dnia 14.10.2019 r.

 

ENGLISH:

TERMS AND CONDITIONS OF THE ONLINE STORE

I. DEFINITIONS

The terms used in the Regulations mean:

1. Commercial Information - commercial information within the meaning of art. 2 point 2) of the Act on the provision of electronic services, in particular advertising, commercial offer and information on news, promotions and other events regarding the Store.

2. Customer - a natural person, legal person or organizational unit that is not a legal person, the special provisions of which grant legal capacity, placing an Order within the Store.
Civil Code - the Act of April 23, 1964 (Journal of Laws No. 16, item 93, as amended)

3. Regulations - these regulations with all attachments constituting its integral part, in particular the "Privacy Policy".

4. Online Store, Store - online store available at https://sklep813274.shoparena.pl/, through which the Customer can purchase specific Goods and Services.

5. Goods - products presented within the Store, intended for sale, in particular webinars and publications.

6. Service - services presented as part of the Store, intended for sale, in particular training, development programs and coaching sessions.

7. Sales Agreement - a contract for the sale of Goods or Services concluded between the Store Owner and the Customer via the Store's website.

8. Act on consumer rights - the Act of 3 March 2017 on consumer rights (Journal of Laws of 2017, item 683).

9. Act on the provision of electronic services - the Act of 9 June 2017 on the provision of electronic services (Journal of Laws of 2017, item 1219).

10. Store Owner - Dotway Learning & Development Solutions Paulina Maslich, Anna Rząca Spółka Cywilna with headquarters in Kraków, at: ul. Sebastian Klonowica 24/169; 30-654, NIP: PL6793179361, REGON: 382336439.

11. Order - an action undertaken by the Customer, consisting in the selection of specific Goods or Services within the Store, aiming directly at concluding a Sale Agreement with the Store Owner for the sale of these Goods or Services under the conditions set out in these Regulations.

II. GENERAL PROVISIONS

1. The Online Store is available at https://sklep813274.shoparena.pl/ is run by the Store Owner.

2. Information about Goods or Services provided on the Store's websites, in particular their descriptions, technical parameters and prices, do not constitute an offer within the meaning of the Civil Code, and are only an invitation to conclude a contract within the meaning of art. 71 of the Civil Code.

3. The rules for using the Online Store and the conditions for making purchases under it are set out in these Regulations.

4. These Regulations specify in particular:

a) terms and conditions of submitting orders within the Store,
b) the rules for concluding Sales Agreements, the subject of which are specific Goods or Services, and
c) complaint procedure and procedure of withdrawal from the Sales Agreement.

5. The condition of using the Store is to read the Regulations and accept them. By accepting the Regulations, the Customer agrees to all its provisions and undertakes to comply with them.

6. The Store Owner provides the Regulations to the Customer free of charge before using the Online Store. The content of these Regulations may be recorded by the Customer by printing, saving on a carrier or downloading at any time from the Store.

III. TECHNICAL CONDITIONS FOR USING THE SITE

1. Using the Online Store is possible provided that the following technical requirements are met by the Customer:

a) having a device enabling access to the Internet, equipped with an efficient operating system, e.g. Linux or Windows,
b) install on the device referred to in point a) above the latest, current version of the web browser providing access to Internet resources, such as: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome or other compatible cookie that supports cookies, and
c) have an active e-mail account.

2. The Customer may place orders for individual Goods and Services provided that they have programs that meet the following technical requirements:

a) for Goods in the form of publications - a program that supports the PDF file format.
b) For Goods in the form of a webinar - a web browser providing access to Internet resources.

 

IV. SUBMISSION AND EXECUTION OF ORDERS

1. To order a Good or Service via the Store, go to the website https://sklep813274.shoparena.pl/, and then select the Good or Service, taking the next steps in accordance with the messages displayed on the Store's pages.

2. The Customer's choice of ordered Goods or Services (including their type and number) is made by adding individual Goods or Services to the basket.

3. In order to place an Order, the Customer must provide the following data:
a) name and surname (and in the case of a Customer being an entrepreneur - name and surname of the person placing the Order on his behalf),
b) telephone number, and
c) e-mail address, as well as accepting the Regulations by checking the box marked as "I accept the regulations", and then sending the Order by clicking the "Confirm Order" button.

4. In the process of placing the Order, the Customer is also obliged to make a choice as to the form of payment for the ordered Goods or Services.

5. When placing an Order - until the user clicks the "Confirm Order" button - the Customer has the option of modifying the personal data provided by him and the data regarding the Goods or Services selected by him, both as to their type and number (quantity), as well as as to the form of payment and the place and method of delivery.

6. By clicking the "Confirm Order" button, the Customer is aware that the conclusion of the contract is connected with the obligation to pay the payment due to the Store Owner.

7. After the Customer has provided all necessary data to place the Order, a summary of the Order will be displayed.

8. The Order summary contains in particular the following information:

a) Subject of the Sale Agreement,
b) Unit and total price for ordered Goods or Services,
c) The chosen payment method,
d) Expected delivery time.

9. Sending the Order by the Customer is a declaration of the Customer's will to conclude a Sales Agreement with the Store Owner, in accordance with these Regulations.

10. After placing the Order, an email will be sent to the Customer containing the final confirmation of all relevant elements of the Order.

11. The Sales Agreement is treated as concluded when the Customer receives the message referred to in paragraph 8 above. The Sales Agreement is concluded in Polish in accordance with the Regulations.

12. At the same time when placing an Order for specific Goods or Services, the Customer may register in the Store, as a result of which an individual account will be created for the given Customer, available via the login (Customer's email address) and the password set by him (hereinafter referred to as " account "). Registration in the Store is not a prerequisite for making purchases in it.

13. Account creation is possible by completing by the Customer all fields of the registration form placed on the Store's website, marked as required.

14. A prerequisite for creating an Account is the Customer's acceptance of these Regulations by checking the box marked "I accept the regulations", located under the registration form referred to in paragraph 11 above.

15. The Customer, upon acceptance of the Regulations, may consent to the processing of his personal data by the Store Owner for marketing purposes, in particular to receive commercial information and offers, receive articles and other free training materials, discount codes for selected products in the online store, special offers for selected customers and other commercial information. Such consent may also be given in exchange for obtaining a free product or service. Consent is expressed by checking the box marked as "Consent to the processing of personal data for marketing purposes". The customer may withdraw this consent at any time. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.

16. The Customer who has registered in the Store may use his Account for subsequent purchases. As part of the Account, the Customer may, in particular, track the status of current Orders, check the details of Historical Orders, manage the newsletter settings, and manage his Account data, among others delivery addresses and change your password.

17. The Customer is obliged not to disclose his Account password to third parties.

 

18. The Store Owner may delete the Customer's account or deprive him of the right to place Orders, with immediate effect, in the event of a material breach by the Customer of these Regulations, in particular in the event when the Customer provided data which was untrue, inaccurate during the registration in the Online Store or violating the rights of third parties, uses the Online Store in a manner inconsistent with the provisions of the law in force in the territory of the Republic of Poland, the provisions of the Regulations, as well as with the general principles of using the Network, uses the Online Store in a way that is burdensome for other Customers and for the Store Owner, sharing Goods or Services to third parties.

19. Delivery of the Order takes place after the conclusion of the Agreement and payment has been credited to the Store Owner's account.

20. When paying by card, the delivery time is from the moment the positive authorization is obtained.

V. GOODS PROPERTIES, PRICES AND FORMS OF PAYMENT

1. The prices of Goods and Services posted on the Store's website are gross prices and include VAT and all other components, such as duties.

2. The Store Owner reserves the right to change the prices of Goods and Services presented on the Store's websites, withdraw and introduce new Goods or Services, carry out and cancel all kinds of promotional campaigns and sales. The above permission does not affect Orders that were placed before the date of entry into force of any of the changes referred to above.

3. The Customer may choose the following forms of payment for ordered Goods:

a) by traditional bank transfer - payable directly to the account of the Store Owner; on the transfer in the "Title" field, please provide your name and order number. Shipment of the ordered Goods or performance of the ordered Service will take place after receiving the transfer;

b) online (electronic) transfer - the entity providing online payment services is Blue Media S.A. The ordered Goods will be shipped or the ordered Service will be delivered after the transfer is received.

4. When making payment for a Good or Service, the Customer may use their discount or promotional coupons.

5. An electronic invoice is issued for each Order.

6. The store owner makes every effort to present the offered products, their composition and colors as faithfully as possible. The way the color is displayed depends on the operating system and hardware used. The store owner cannot guarantee that the store user's computer, monitor or mobile device faithfully reproduces the colors.

VI. COSTS AND DELIVERY DATE

The delivery of goods takes place after the payment is credited to the Store Owner's account. Delivery of services takes place within the time limit specified in the description of the subject of sale.

VII. COMPLAINTS ABOUT GOODS AND SERVICES

1. All Goods available in the Store are original, brand new and are covered by the manufacturer's warranty.

2. In the event of a defect in the Good purchased from the Store Owner, the Customer has the right to make a complaint based on the provisions regarding warranty in the Civil Code.

3. Complaints should be reported electronically to the Store Owner by e-mail: info@dotway.com.

4. When submitting a complaint, provide your name, surname, e-mail address, Order number, describe the reason for the complaint and the Customer's request in relation to the identified defect in the Good or Service.

5. The Store undertakes to consider each complaint within 14 (fourteen) days from the date of its submission.

VIII. COMPLAINTS CONCERNING THE FUNCTIONING OF THE STORE SERVICE

1. The Store Owner undertakes actions to ensure the fully correct operation of the Online Store website and undertakes to remove all irregularities in its functioning, reported by Customers, on a regular basis.

2. The Customer may inform the Store Owner about any irregularities or interruptions in the operation of the Store's website by sending relevant information to the email address info@dotway.com.

3. In the e-mail message referred to in para. 2 above, the Customer should provide their first name, last name, correspondence address (including email address), as well as the type and date of the irregularity related to the functioning of the Store's website.

4. The Store Owner undertakes to consider the complaint within 14 (fourteen) days of its receipt.

 

related (participation fees) amounting to 75% of the amount paid, provided that he / she wishes to resign from training 1 week before the scheduled date of the training.

8. In the event of non-participation in the purchased training, which took place on the date purchased by the Customer, the Customer loses the opportunity to participate in this training, even Dotway s.c. organized a new training. Dotway s.c is not obliged to refund any amounts reported to participants.

9. By not participating in the purchased event, as referred to in point 7 above, it should be understood as the client's failure to appear up to one hour after the start of the training. In this case, Dotway s.c. he is not obliged to refund any amount.

10. The organizer reserves the right, in the event of circumstances beyond his control, to cancel or postpone the training / coaching session. New date The new date for the provision of this Service will be determined jointly by the Store Owner and the Customer.

11. The cost of travel to the training and accommodation costs in the case of multi-day trainings shall be covered by the Participant.

12. The organizer reserves the right to change the programs, however the information published on the website is considered current information on the training.

13. The Customer using the Store is obliged in particular to:

a) not to provide or transfer content prohibited by law, including in particular offensive or vulgar content, calling for violence or other activities contrary to the law or decency, or which violate personal rights and other rights of third parties,

b) use the Store in a manner consistent with its intended purpose and without disturbing its functioning, as well as in a manner that is not burdensome for other Store Customers,

c) not using the Store to send or post unsolicited Commercial Information (spam) as part of the Store,

d) use any content posted on the Store's websites solely for personal use,

e) use the Store in a manner consistent with the Regulations, applicable law and general principles of using the Internet (netiquette).

XI. PERSONAL DATA PROTECTION

1. The Store Owner as the administrator of personal data undertakes to take all necessary technical and organizational measures appropriate to the degree of risk, in order to ensure the security of all data and content provided by the Customer in connection with his use of the Online Store.

2. Customers' personal data collected by the administrator via the Online Store are collected in order to implement the Sales Agreement, and if the Customer agrees - also for marketing purposes.

3. Customers' personal data are processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95 / 46 / EC (GDPR) and the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2018, item 1000) [hereinafter: the 'Act']. The customer who has registered within the Store has the right to inspect their data, to correct them and request to stop using them. Data can be viewed and changed after logging in to the Store, as part of an individual account of a given Customer or by contacting the Store Owner at the email address: info@dotway.com.

4. Detailed rules regarding the processing of Customers' personal data are included in the Privacy Policy posted in the Store.

XII. FINAL PROVISIONS

1. Photos and all other materials (including texts, recordings, graphics, logos) posted on the Store's website are the property of the Store Owner or were used by him with the consent of their owners. Using them for commercial purposes without the consent of the Owner is illegal and prohibited in accordance with the Act of February 4, 1994 on Copyright and Related Rights (Journal of Laws of 2018, item 1191).

2. Settlement of any disputes between the Store Owner and the Customer who is a consumer within the meaning of art. 221 of the Civil Code, is subject to common courts of law in accordance with the relevant provisions of the Code of Civil Procedure.

3. Settlement of any disputes between the Store Owner and the Customer who is not a consumer within the meaning of art. 221 of the Civil Code, is subject to the court having jurisdiction over the registered office of the Store Owner.

4. In matters not regulated in these Regulations, the relevant provisions of Polish law shall apply.

5. The Regulations enter into force on October 14, 2019.

Krakow, 14.10.2019

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl